สุนีย์ มัลลิกะมาลย์.

การกระจายอำนาจในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. The decentralization of power of enhancement and conservation of environmental quality to local administration oganizations. - 2549 [2006]


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-6939


การจัดการสิ่งแวดล้อม--ไทย.
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--การมีส่วนร่วมของพลเมือง.--ไทย
กฎหมายสิ่งแวดล้อม--ไทย.
การปกครองท้องถิ่น--การมีส่วนร่วมของพลเมือง.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305