สุวรรณ วลัยเสถียร.

หนี้ทางธุรกิจ. - 2550 [2007]

ตอนที่ 1 (ม.ค.2550) หน้า 92-95. ตอนที่ 2 (ก.พ.2550) หน้า 92-95. ตอนที่ 3 (มี.ค.2550) หน้า 88-90. ตอนที่ 4 (เม.ย.2550) หน้า 91-94. ตอนที่ 5 (พ.ค.2550) หน้า 88-91. ตอนที่ 6 (มิ.ย.2550) หน้า 88-90. ตอนที่ 7 (ก.ค.2550) หน้า 91-94. ตอนที่ 8 (ส.ค.2550) หน้า 89-92. ตอนที่ 9 (ก.ย.2550) หน้า 92-95. ตอนจบ (ต.ค.2550) หน้า 83-85.

1685-6007


หนี้ (กฎหมาย)
ลูกหนี้และเจ้าหนี้.
การปรับโครงสร้างหนี้.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305