ชุติมา หัตถธรรมนูญ.

คดีสิ่งแวดล้อม : ยุติธรรมที่ไม่พอเพียง. - 2550 [2007]

1685-7232


กฎหมายสิ่งแวดล้อม--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305