กุลวัฒน์ บัวสวัสดิ์.

คิดใหม่ พันธมิตรทางธุรกิจในท้องถิ่น. - 2550 [2007]

0859-192x


ญี่ปุ่น--การค้า--ไทย.
ไทย--การค้า--ญี่ปุ่น

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305