สุวิมล สุระเรืองชัย.

สิ่งที่ ISO 14001 ปี 2004 ต้องการ. - 2549 [2006]

0859-0990


การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--มาตรฐาน.
การจัดการสิ่งแวดล้อม--มาตรฐาน.
ระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 14000.
นโยบายสิ่งแวดล้อม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305