ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

ข้อเสนอ...แนวทางการพัฒนาสนามบินดอนเมือง. - 2550 [2007]

0125-0469


ท่าอากาศยาน--ไทย--กรุงเทพฯ.
ท่าอากาศยาน--การจัดการ.--ไทย--กรุงเทพฯ
โลจิสติกส์ทางธุรกิจ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305