สำเนาว์ ฤทธิ์นุช.

การใช้น้ำหมักหางไหลในนาข้าวและการเลี้ยงแหนแดง. - 2549 [2006]

1905-5080


แหน.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย.
ข้าว--โรคและศัตรูพืช--การควบคุม.
ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากธรรมชาติ--ไทย.

ต้นหางไหลแดง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305