นิธิ เอียวศรีวงศ์

เวทีการเจรจากับสหรัฐอยู่ในกรุงเทพฯ - 2536 [1993]


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305