กาญจนา นพพันธ์.

จีนกับการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ. - 2550 [2007]


การลงทุนของต่างประเทศ--จีน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305