ไกรฤกษ์ บุณยเกียรติ

สองจอมยุทธการตลาด ชี้ทิศทางตลาดปี 2536 - 2535-2536 [1992-1993]


สินค้าอุปโภค-บริโภค--การตลาด.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305