รัตติกาล เจนจัด.

ของเล่นพื้นบ้านในฐานะสื่อเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กและเยาวชน ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย. - 2549 [2006] - กาญจนา แก้วเทพ. 2546. มองของเล่นให่เป็นสื่อ. วารสารวิจัยสังคม. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1. บุญทอม นึกธรรม. 2544. คนเฒ่าคนแก่กับของเล่นพื้นบ้าน จุดบรรจบของคนสองวัย. วารสารวัฒนธรรมไทย. 38,5 (มิถุนายน-กรกฏาคม) : 63-65. .

0859-085x


ของเล่น--ไทย--เชียงราย.
การสื่อสารในคติชาวบ้าน--ไทย--เชียงราย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305