ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สวนวังสีเมฆ กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ ภาคอีสาน. - 2550 [2007]

1905-5080


การปรับปรุงดิน--ไทย.
การทำสวนผัก--ไทย.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305