ชูขวัญ ทรัพย์มณี.

สร้างดินบ้านให้กลายเป็นดินป่า. - 2550 [2007]

1905-5080


การปรับปรุงดิน--ไทย.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย.
ปุ๋ยหมัก--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305