มาตรการ NTBs อุปสรรคการค้าเสรี FTA ซ้ำเติมการส่งออกไทย. - 2550 [2007]

0859-192x


มาตรการที่มิใช่การเก็บภาษีขาเข้า.
การส่งออก--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305