กฤษติกา คงสมพงษ์.

พฤติกรรมการบริโภค วัฒนธรรมที่แตกต่างแนวทางในการทำการตลาดกับลูกค้าอินเดีย เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน. - 2550 [2007]

1513-4733


ไทย--การค้า--อินเดีย.
ไทย--การค้า--เกาหลี.
ไทย--การค้า--ญี่ปุ่น.
ไทย--การค้า--ไต้หวัน.
อินเดีย--การค้า--ไทย.
เกาหลี--การค้า--ไทย.
ญี่ปุ่น--การค้า--ไทย.
ไต้หวัน--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305