นิภา สุวรรณกิจ.

การสำรวจคุณภาพยาเม็ดไซเมติดีนที่มีจำหน่ายในเขตภาคเหนือตอนล่าง. Quality Survey of Cimetidine Tablets Sold in the Lower Northern Thailand. - 2542 [1999]


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-684X


การประเมินคุณภาพยา--ไทย (ภาคเหนือ).
ยาเม็ด--คุณภาพ--ไทย (ภาคเหนือ).
ยา--การสำรวจ--ไทย (ภาคเหนือ).
ยา, การค้า--ไทย (ภาคเหนือ).

ไซเมติดีน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305