ชัยพัฒน์ ธิตะจารี.

การสำรวจคุณภาพยานอร์ฟลอกซาซินที่มีจำหน่ายในเขตภาคเหนือตอนบน. Quality Survey of Norfloxacin Marketed in the Upper Northern Thailand. - 2542 [1999]


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-684X


การประเมินคุณภาพยา--ไทย (ภาคเหนือ).
ยา--การสำรวจ--ไทย (ภาคเหนือ).
ยา, การค้า--ไทย (ภาคเหนือ).

นอร์ฟลอกซาซิน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305