พินิตพันธุ์ บริพัตร, ม.ล.

ความสัมพันธ์พม่าและอาเซียน: จากความร่วมมือสู่ปัญหา ? - 2550 [2007]

ฉบับพิเศษ(2550) เพื่อเป็นเกียรติแก่ ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ

0125-135X


อาเซียน


พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305