กุสุมา ศรียากูล.

การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน : กรณีศึกษาชุมชนมอญ วัดหงษ์ปทุมาวาส จังหวัดปทุมธานี. Traditional wisdow for post partum women health care : a case study of Mon community, Wat Hong Pathumavas, Pathumthani province. - 2549 [2006] - สุภาพรรณ ฆังคะสุวรรณ. 2548. ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายงาน เรื่อง ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพในสตรีระยะหลังคลอด. เยาวลักษณ์ สังเศรษฐบุตร. 2536. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ การดูแลตนเองของหญิงหลังคลอดในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. เคนสิงห์ รองไชย. 2543. โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์.กาฬสินธุ์ ประวัติผู้ไทยคำหว้า. สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ และคณะ. 2548. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับสมุนไพรเดี่ยว และตำรับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและรักษาโรค ของหมอประกอบ อุบลขาว เล่มที่ 1, 2 และ3. เสถียร โกเศศ. 2532. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์ภาพพิมพ์. ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด. พิมพ์ครั้งที่ 2. วันดี กฤษณพันธุ์. 2536. ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เล่ม 1,2. นัดดา ปริยาันนท์. 2540. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี, ราชบุรี. การอบอาบสมุนไพรหลังคลอด. ศศิธร วสุวัต และคณะ. 2534. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. การวิจัยพัฒนายาทาแก้ปวดเคล็ด ขัด ยอก จากไพล ในสำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน. สมุนไพรต่อการพัฒนาสาธารณสุข. Anantasan V, Asayakun S. 1971. Study on the local anesthetic effect of squeezed Zingeber cassumunaRobx. Chiangmai Med Bull. 1971;10(1): 10-23. เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. 2540. กรุงเทพฯ.โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก. การแพทย์แผนไทยสายใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม. เบญจวรรณ อิทธิจารุกุล และอรัญญา ปูรณัน. 2532. มหาวิทยาลัยมหิดล.กรุงเทพฯ. รายงานการวิจัยเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน. Mascolo N, Jain SC, Capasso F. 1989. Ethnopharmacologic investigation of ginger (Zingiber officinale). J Ethnophamacol 1989;27:129-40. .


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

1513-5241


มารดา--สุขภาพและอนามัย--ไทย--ปทุมธานี.
ระยะหลังคลอด.
การแพทย์แผนโบราณ--ไทย--ปทุมธานี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305