ประทีป สุทธิปริญญานนท์.

Pretreatment of caulerpa lentillifera with NaOH for biosorption of Cu, Cd, Pb and Zn. การปรับปรุงคุณภาพสาหร่ายช่อพริกไทยเพื่อการดูดซับทองแดง แคดเมียม สังกะสี และตะกั่ว - 2549 [2006] - Volesky, B. 1990. Depatment of Chemical Engineering McGill University. Biosorption of Heavy Metals. Matheickal, J.T. and Yu Q. 1999. Biosorption of Pb(II) and Cu(II) from aqueous solution by pre-treated biomass of Australian marine algae. Bioresource Technology. 69: 223-229. Kaewsarn, P. and Yu, Q. 2001. Cadmium(II) removal from aqueous solutions by pre-treated biomass of marine alga Padina sp. Environmental Pollution. 112: 209-213. Kaewsarn, P. 2002. Biosorption of Cu(II) from aqueous solutions by pre-treated biomass of marine algae Padina sp. Chemosphere. 47: 1081-1085. Sungkhum, V. 2003. Master thesis, Environmental Research Institute, Chulalongkorn University. Biosorption of heavy metals by green algae Caulerpa lentillifera. Bai, R.S. and Abraham, T.E. 2002. Studies on enhancement of Cr(VI) biosorption by chemically modified biomass of Rhizopus nigricans. Water research. 36: 1224-1236. Mameri, N., Boudries, N., Addour, L., Belhocine, D., Lounici, H., Grib, H., and Pauss, A. 1999. Batch Zinc biosorption by a bacterial nonliving Streptomyces Rimosus biomass. Water research. 33: 1347-1354. Puranik, P.R. and Paknikar, K.M. 1999. Biosorption of Pb, Cd, Zn by Citrobacter Strain MCM B-181. Biotechnology progress. 15: 228-237. Yan, G. and Viraraghavan, T. 2000. Effect of pretreatment on the biosorption of heavy metals on Mucor rouxii. Water SA. 26: 119-123. Kapoor, A., Viraraghavan, T. 1998. Biosorption of heavy metals on Aspergillus niger: Effect of pretreatment. Bioresource Technology. 63: 109-113. Puranik, P.R., Paknikar, K.M. 1997. Biosorption of Lead and Zinc from solutions using Streptoverticillium cinnamoneum waste biomass. Journal of biotechnology. 55: 113-124. Ahuja, P., Gupta, R., and Saxena R.K. 1990. Zn2+ biosorption by Oscillatoria anguistissima. Process biochemistry. 34: 77-85. Kratochvil, D., Volesky, B., Demopoulos, G. 1997. Optimizing Cu removal/recovery in biosorption column. Water Resource. 31: 2327-2339. Sar, P. Kazy, S.K., Asthana, R.K., Singh, S.P. 1999. Metal adsorption and desorption by lyophilized Pseudomonas aeruginosa. International Biodeterioration & Biodegradation. 44: c101-110. Yu, Q., Matheickal, J. T., Yin, P. and Kaewsarn, P. 1999. Heavy metal uptake capacities of common marine macro algal biomass. Water research. 33: 1534-1537. Yin, P., Yu, O., Lin, Z., Kaewsarn P. 2001. Biosorption and desorption of Cd by biomass of Laminaria japonica. Environment technology. 509-514. Schmitt, D., Muller, A., Csogor, Z., Fritz, H., Frimmel, F.H. and Posten, C. 2001. The adsorption kinetics of metal ions onto different microalgae and siliceous earth. Water research. 35: 779-785. Jalali, R., Ghafourian, H., Asef, Y., Davarpanah, S.J., Sepehr, S. 2002. Removal and recovery of lead usign nonliving biomass of marine algae. Journal of hazardous materials. B92: 253-262. .


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

1686-2961


ของเสีย--การบำบัด.
น้ำ--การทำให้บริสุทธิ์.
สาหร่าย--การใช้ประโยชน์.
ทองแดง--การดูดกลืนและการดูดซับ.
แคดเมี่ยม--การดูดกลืนและการดูดซับ.
สังกะสี--การดูดกลืนและการดูดซับ
ตะกั่ว--การดูดกลืนและการดูดซับ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305