สมชัย บวรกิตติ.

อายุรแพทย์ 11 แผ่นดิน. - 2549 [2006] - สมชัย บวรกิตติ. 2528. อายุรศาสตร์-สี่แผ่นดิน(ตอนที่ 1). สารศิริราช. 37:391-399. สมชัย บวรกิตติ. 2528. อายุรศาสตร์-สี่แผ่นดิน(ตอนที่ 2). สารศิริราช. 37:481-485. สมพร เทพสิทธา. 2546 อาสาสมัครกับการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม. วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 28 :1090-1109. ไพโรจน์ อุ่นสมบัติ. 2531. ยินดีกับอาจารย์ประเสริฐ. สารศิริราช. 40:409-424. .

1513-5241


สมชัย บวรกิตติ, 2472-


แพทย์--ชีวประวัติ.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305