ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ภาษีค่าสิทธิ (2 ตอน) - 2550 [2007]

0125-6580


ภาษีเงินได้.
ลิขสิทธิ์--ค่าสิทธิ--ภาษีอากร.

Royalty

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305