วีณา ชาครียรัตน์.

ระบบ GSP ของสหรัฐฯ และนัยต่อสินค้าส่งออกไทย. - 2550 [2007]

0858-3706


สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร--สหรัฐอเมริกา.


ไทย--การค้า--สหรัฐอเมริกา.
สหรัฐอเมริกา--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305