ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

"จากนาข้าวอินทรีย์ 1,000 กิโลกรัม/ไร่" สู่น้ำมันรำข้าวอินทรีย์ ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์. - 2550 [2007]

1905-5080


น้ำมันรำข้าว.
ข้าว--การเพาะปลูก--ไทย.
ผลิตภัณฑ์ข้าว--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305