ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

ยุทธศาสตร์การขนส่งทางทะเลของประเทสไทย. - 2549 [2006]

0857-6483


พาณิชยนาวี--ไทย.
โครงการท่าเรือไตรภาีคี.
ท่าเรือ--ไทย (ภาคใต้).
พาณิชยนาวี.

ท่าเรือปากบารา ท่าเรือคลัง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305