ธวัชชัย บุญแก้ววรรณ.

การเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย. - 2550 [2007]

บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์เรื่อง "การเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย", วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.


โฉนด--การจดทะเบียนและการโอน.
การเพิกถอน.
การถือครองที่ดิน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
การถือครองที่ดิน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ออสเตรเลีย.
การถือครองที่ดิน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--นิวซีแลนด์.
กฎหมายเปรียบเทียบ.

Torrens ทอร์เรนส์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305