วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์.

ภูมิปัญญาไทยภาคใต้ตอนล่าง : กรณีศึกษาการใช้สมุนไพรรักษาโรคสัตว์ของหมอพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส. The wisdom of the deep South of Thailand : case study on utilization of herbal medicine to treat domestic animal diseases by traditional doctors in Pattani, Yala and Narathiwat - 2550 [2007]


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-3395


สัตว์--โรค--การรักษา.
สมุนไพร--ไทย (ภาคใต้)


ไทย (ภาคใต้)--ภูมิปัญญา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305