ลีณา ลีลาศวัฒนกิจ.

Novel anit-HIV peptides. เปปไทด์ต้านเอชไอวีชนิดใหม่. - 2542 [1999]


บทความภาษาอังกฤษ ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0857-4421


เอชไอวี--การรักษา.
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--การรักษาด้วยยา.
เอชไอวี, การติดเชื้อ--การป้องกันและควบคุม.
สารต้านไวรัส.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305