ห้างเกษตรอินทรีย์เยอรมันขยายตัวอย่างรวดเร็ว รองรับกระแสนิยมไบโอกระฉูด. - 2550 [2007]

0859-192x


เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--แง่เศรษฐกิจ--เยอรมนี.
ผลิตผลเกษตร--การตลาด--เยอรมนี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305