ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

วิสัยทัศน์ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21. ตอนที่ 2, ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21. - 2550 [2007]

1685-618X


นวัตกรรมทางเทคโนโลยี--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305