ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

การผลิตจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงจากดินป่า. - 2550 [2007]

1905-5080


จุลินทรีย์ในดิน.
จุลชีววิทยา.
ปุ๋ยอินทรีย์.
ดิน--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305