ปลูกข้าวต้นเดี่ยว การปลูกข้าวแบบประณีต ประหยัดเมล็ดพันธุ์ ให้ผลผลิตสูง. - 2550 [2007]

1905-5080


ข้าว--การเพาะปลูก--ไทย.
นวัตกรรมทางการเกษตร--ไทย.
ข้าว--นวัตกรรมทางการเกษตร--ไทย.
นิเวศวิทยาเกษตร--ไทย
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร--ไทย.
ระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสาน--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305