ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ภาษีค่าสิทธิ (ตอน 1-2) - 2550 [2007]

0125-5991


ภาษีเงินได้.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.
ลิขสิทธิ์--ค่าสิทธิ--ภาษีอากร.
ภาษีซ้อน--สัญญาระหว่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305