บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี.

โครงการความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับโรงเรียนด้วยรถรับส่งนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร : วิธีการเดินทางไปกลับโรงเรียนของนักเรียน. The project of school bus safety in Bangkok Metropolis : mode of student transportation. - 2550 [2007]


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-1252


ความปลอดภัยในท้องถนนกับเด็ก--ไทย--กรุงเทพฯ.
นักเรียน--การขนส่ง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305