อาจินต์ ปานรัตน์.

สำรวจลู่ทางการค้าชายแดนแม่สอด หลังสถานการณ์ความขัดแย้งในพม่า. - 2550 [2007]

0857-8702


ไทย--การค้า--พม่า.
พม่า--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305