ฐิติ วิทยสรณะ.

บทบาทและการดำรงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัฒน์. - 2550 [2007]

0858-6160


หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น--ไทย.
Community Newspapers--Research--Thailand.
สื่อมวลชนท้องถิ่น--ไทย.
การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305