พรพิมล ตรีโชติ

พม่า-สมาชิกใหม่ของอาเซียน - 2536 [1993]


พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305