สุชาติ ธาดาธำรงเวช.

จะฟื้นเศรษฐตกต่ำได้อย่างไร. - 2549 [2006]

1685-9855


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2544-2545.
ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ--2544-2545.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305