ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

อนาคตการเมืองไทย และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย. - 2549 [2006]

1685-9855


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2549-

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305