เวทีสาธารณะเรื่องกรอบเจรจาการค้าเสรี ของไทย : อาเซียน - คู่เจรจา. - 2551 [2008]


กลุ่มประเทศอาเซียน--การค้า--ไทย.
ไทย--การค้า--กลุ่มประเทศอาเซียน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305