วิโรจน์ สุขพิศาล.

ความก้าวหน้าของข้อตกลงการค้าเสรีของสหรัฐอเมริกาในทวีปอเมริกา. - 2551 [2008]


การค้าเสรี.
การค้าระหว่างประเทศ.


สหรัฐอเมริกา--นโยบายการค้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305