สุนทร ตันมันทอง.

รัฐบาลสหรัฐฯ ถูกตั้งข้อกังขา นโยบายการค้าเสรี. - 2551 [2008]


การค้าระหว่างประเทศ.


สหรัฐอเมริกา--นโยบายการค้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305