ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การวางแผนภาษีที่ศาลไม่ยอมรับ (ตอน 1-3) - 2551 [2008]

0125-6580


การวางแผนภาษีอากร.

การเลี่ยงภาษี การหลบหลีกภาษีอากร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305