ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล. - 2551 [2008]

1685-7232


มาตรการทางภาษีอากร.
ภาษีอากร--นโยบายของรัฐ.


ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ--2551.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305