ชีวิตพอเพียงเพื่อพลังงานเพียงพอ แผนพลังงานชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง. - 2551 [2008]

1905-5080


แหล่งพลังงานที่เกิดต่อเนื่อง--ไทย.
การอนุรักษ์พลังงาน--ไทย.
การใช้พลังงาน--ไทย.
นโยบายพลังงาน--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305