ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

จากถ่านไม้ ไบโอดีเซล...สู่พลังงานน้ำ บูรณาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ชุมชนวางแผนพลังงานดีเด่น ตำบลนาชุมเห็ด จังหวัดตรัง. - 2551 [2008]

1905-5080


แหล่งพลังงานที่เกิดต่อเนื่อง--ไทย--ตรัง.
การอนุรักษ์พลังงาน--ไทย--ตรัง.
การใช้พลังงาน--ไทย--ตรัง.
นโยบายพลังงาน--ไทย--ตรัง.
น้ำส้มควันไม้.
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์--ไทย--ตรัง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305