ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

"การจัดการพลังงานผสานวิถีแบบพอเพียง ยึดมั่นแนวคิดพึ่งตนเองในชุมชน" ชุมชนเผาถ่านนับ 100 เตา ตำบลคอทราย สิงห์บุรี. - 2551 [2008]

1905-5080


การใช้พลังงาน--ไทย--สิงห์บุรี.
การอนุรักษ์พลังงาน--ไทย--สิงห์บุรี.
นโยบายพลังงาน--ไทย--สิงห์บุรี.
แหล่งพลังงานที่เกิดต่อเนื่อง--ไทย--สิงห์บุรี.
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์--ไทย--สิงห์บุรี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305