ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

"มีฐานกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนที่ดี จากสิ่งแวดล้อมชุมชนขยับสู่พลังงานชุมชน" ชุมชนประสานความร่วมมือดีเยี่ยม ตำบลแม่หล่าย จังหวัดแพร่. - 2551 [2008]

1905-5080


การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์--ไทย--แพร่.
การใช้พลังงาน--ไทย--แพร่.
การอนุรักษ์พลังงาน--ไทย--แพร่.
นโยบายพลังงาน--ไทย--แพร่.
แหล่งพลังงานที่เกิดต่อเนื่อง--ไทย--แพร่.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305