ศักยภาพการส่งออกสินค้าของไทยไปอินโดนีเซีย. - 2551 [2008]

0859-192X


ไทย--การค้า--อินโดนีเซีย.
อินโดนีเซีย--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305