สุรธัช บุนนาค.

พระไตรปิฎกกับกฎหมายไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาสากลกับสถาบันตุลาการ. - 2551 [2008]

1905-3754


พระไตรปิฎก.


กฎหมาย--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305